observation bureau-ติดต่อเรา
 
              
        หมายเลขโทรศัพท์
            ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สายตรง ภายใน
สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
1
นายประสพชัย เพ่งผล ผส.ตอ. 0-2399-1420 Fax
      0-2366-9365 6168
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2
นางศิริประทุม   พิมพ์อาภรณ์ (หฝ.บป.) 0-2366-9366 6169
ส่วนตรวจอากาศที่ 1
3
นายสำเริง  คงอ้วน ผอ.ตก.1 0-2399-1176 6171
      0-2399-4548 6172
ส่วนตรวจอากาศที่ 2
4
นายเจริญชัย   จันทรบัญชร ผอ.ตก.2 0-2361-6475 6144
      0-2399-1201 6145
ส่วนตรวจอากาศที่ 3
5
นายแก้ว กรโกษา ผอ.ตก.3 0-2366-9370 6173
ส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ
6
นายสำเริง พิศพาน ผอ.มต. 0-2399-4538 6174
ส่วนสนับสนุนและบริการตรวจอากาศ
7
นายอนันต์ อักษรเมฆากุล ผอ.บต. 0-2398-7845 6171
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ
8
นายบุญยาธร หนองบัว ผอ.ตต. 0-2398-9227  
      0-2366-9372 6175
งานเครือข่ายเรดาร์
9
นายอภิสิทธิ์ สังขวรรณะ พอต.ชง. 0-2398-5924 6166
งานดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
10
นายบัญชา  จันทร์สุกรี พอต.ชง. 0-2398-9227  
      0-2366-9373 6176
0-2366-9374 6177
      0-2398-9838  
0-2366-9376 6179
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลชั้น 15
11
นายวัฒนา   กันบัว ผอ.ทล. 0-2366-9375 6178
ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี
12
นางสาวสัมฤทธิ์   สุทธิประภา ผอ.ตร. 0-2361-3640 6 182
13
นายชลอ   ปิติมล พอต.ชง 0-2366-9377 6180
สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ
14
นายเกรียงชัย  โชตะนา ผอ.สอต. 0-2393-1653  
      0-2366-9400 6350
กล่มงานตรวจอากาศชั้นบนบางนา
15
นายสมลักษณ์ วังสุข พอต.ชง. 0-2393-1653  
      0-2366-9400 6350
กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ
16
นายธารา ทองคำดี พอต.ชง. 0-2229-4499
กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรบางนา
17
นายกวีวัธน์  ไกรปิยเศรษฐ์ พอต.ชง. 0-2399-4589  
      0-2366-9379 6351
กลุ่มงานตรวจเรดาร์ (ดอนเมือง)
18
นายปรีชา ประจันทร์ พอต.ชง. 0-2565-3744
19
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลนำร่องฯ  จ.สมุทรปราการ 0-2323-0957
20
สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ท่าเรือคลองเตย กทม. 0-2249-0945
21
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง จ.ชลบุรี 0-3840-0377