ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา
(Ayutthaya METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ AYUTTHAYA METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอากาศเกษตรอยุธยา

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48415

   1.5 เลขประจำสถานีฝน (Local Rain Station) 415301

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศเกษตร (Agromet)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13130

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 035 - 255032

   2.3 E-Mail s48415@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา

       ละติจูด 14° 35' องศาเหนือ

       ลองกิจูด 100° 44' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาจากระดับน้ำทะเล 7.702 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากตัวอำเภอท่าเรือ 5 กม.

       - ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 45 กม.

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา

                   -

   2.10 รายละเอียดที่ตั้งเดิม (ไม่มี)

   2.10.1 เลขประจาสถานีเดิม (WMO) 48415

   2.10.2 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ละติจูด - ลองติจูด -

   2.10.3 ความสูงของสถานีฯจากระดับน้าทะเล -

   2.10.4 ประเภทสถานี -

   2.10.5 ระยะอ้างอิง -

   2.10.6 ทำการตรวจสารประกอบ อะไรบ้าง

   2.10.7 เวลาที่ทาการตรวจ วัน เดือน ปี

   2.10.8 หมายเหตุ เปลี่ยนเฉพาะชื่อสถานี จากสถานีอากาศเกษตรอยุธยา

          เป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา ตาแหน่งที่ตั้งเดิม

3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

   3.1 อาณาเขตติดต่อ

       ทิศเหนือ ติดกับ ทุ่งนา(ที่ดิน)เอกชน

       ทิศใต้ ติดกับ ทุ่งนา(ที่ดิน)เอกชน

       ทิศตะวันออก ติดกับ ทุ่งนา(ที่ดิน)เอกชน

       ทิศตะวันตก ติดกับ ทุ่งนา(ที่ดิน)เอกชน

   3.2 สภาพภูมิประเทศ

       อยู่ในเขตชานเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา