ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ
(BANGKOK METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ

   1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ BANGKOK METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศกรุงเทพฯ

   1.4 ที่ตั้งของสถานี (Location)

       1.4.1 ที่อยู่เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

             จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

       1.4.2 หมายเลขโทรศัพท์ 02 3931653

       1.4.3 E-Mail : s48453@metnet.tmd.go.th

       1.4.4 เว็ปไซต์ : www.bangna.tmd.go.th

       1.4.5 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยา ละติจูด 13° 39' 58.56'' องศาเหนือ

                             ลองติจูด 100° 36' 24.83'' องศาตะวันออก

   1.5 ประวัติพอสังเขป

       » เดิมสังกัดกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ใช้ชื่อว่า “สถานีตรวจอากาศ”

เริ่มทำการเมื่อ 1 สิงหาคม 2479 ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลบางนา อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ

       » 17 มีนาคม 2494 โอนมาอยู่ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา ใช้ชื่อว่า“สถานีตรวจอากาศกรุงเทพฯ”

ตั้งอยู่เลขที่ 612 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองตัน อำเภอพระโขนง กรุงเทพฯ

       » 2532–ปัจจุบัน ย้ายมาอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถานีเป็น “สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ”

   1.6 ผู้บริหารปัจจุบัน

       ชื่อ นายบุญยาธร หนองบัว

       ประเภทสายงาน ทั่วไป

       ระดับ อาวุโส

       ชื่อตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีฯ

       ดำรงตาแหน่ง 22 ตุลาคม 2552

       วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์)

                 ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา

   1.7 หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ

       1.7.1 กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรบางนา

       1.7.2 กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบนบางนา

       1.7.3 กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติฯ

       1.7.4 กลุ่มงานเรดาร์ดอนเมือง

2. ที่ตั้งโดยสังเขปของที่ทำการสถานีฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายละเอียดหน่วยงานในสังกัด

3.1 กลุ่มงานอากาศเกษตรบางนา

3.1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอากาศเกษตรบางนา

3.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ BANGNA AGROMETEOROLOGICAL STATION

3.1.3 เลขประจำสถานี (WMO) 48453

3.1.4 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 453301

3.1.5 ประเภทสถานี ตรวจอากาศเกษตร

3.1.6 ที่ตั้งของสถานี (Location)

     » ที่อยู่ 4353 อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ

     » กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

     » หมายเลขโทรศัพท์ 02 3994589

     » E-mail s48453@metnet.tmd.go.th

     » เว็ปไซต์ : www.bangna.tmd.go.th

     » พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยา ละติจูด 13° 39' 58.57'' องศาเหนือ

                        ลองติจูด 100° 36' 21.44'' องศาตะวันออก