ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา
(CHACHOENGSAO METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ CHACHOENGSAO METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอากาศเกษตรฉะเชิงเทรา

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48458

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 423301

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 มกราคม 2532

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนน สนามชัยเขต - หนองคอก ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต

       จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24160

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 38 - 136229

   2.3 E-Mail s48458@metnet.tmd.go.th

   2.4 Website: www.chachoengsao.tmd.go.th

   2.5 เนื้อที่ อยู่ภายในศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา

       ละติจูด 13° 30' 56.48'' เหนือ

       ลองติจูด 101° 27' 29.8'' ตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทราจากระดับน้าทะเล 70.17 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากตัวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 65 กม.

       - ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 60 กม.

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากกรมอุตุนิยมวิทยา 130 กม

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

   3.1 อาณาเขตติดต่อ

       ทิศเหนือ ติดกับชุมชนบ้านกิโลหนึ่ง

       ทิศใต้ ติดกับสวนยางพาราของราษฎร

       ทิศตะวันออก ติดกับศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

       ทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง

   3.2 สภาพภูมิประเทศ

       อยู่ในเขตชานเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่นอกเขตเทศบาล แต่ติดเขตเทศบาล

ไม่ไกลชายฝั่งทะเล ด้านหลังมีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และมีบ้านเรือนประชาชนล้อมรอบ

4. การตรวจอากาศ

       สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา ทาการตรวจอากาศผิวพื้นทุกวัน วันละ 8 เวลา ทุก 3 ชั่วโมง

โดยจะทาการตรวจอากาศเวลา 01.00 , 04.00 , 07.00 , 10.00 , 13.00 , 16.00,19.00 และ

22.00 น. และทำการตรวจอากาศตามคาสั่งของกรมอุตุนิยมวิทยาในกรณีพิเศษ