ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท
(CHAINAT METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อสถานี สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท
  
   1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ CHAINAT METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอากาศเกษตรชัยนาท

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48402

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน 01402301

   1.6 ประเภทสถานี สถานีตรวจอากาศผิวพื้น และสถานีตรวจอากาศเพื่อการเกษตร

   1.7 เริ่มทำการตรวจวัดครั้งแรก 1 ธันวาคม พ.ศ. 2512

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 0-5640-5202

   2.3 E-Mail: s48402@metnet.tmd.go.th

   2.4 เวปไซต์ –

   2.5 เนื้อที่ มีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท

       เส้นรุ้ง 15 องศาเหนือ 19 ลิปดาเหนือ

       เส้นแวง 100 องศาตะวันออก 11 ลิปดาตะวันออก

   2.7 สูงจากระดับน้้ำทะเล 16.854 เมตร (MSL)

   2.8 เอกสารอ้างอิง

     - สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

     - ระยะทางห่างจากอำเภอ เมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร

     - ระยะทางห่างจากอำเภอ สรรพยา ประมาณ 8 กิโลเมตร

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.10 รายละเอียดเดิม

       - เปลี่ยนชื่อสถานี สถานีอากาศเกษตรชัยนาท เป็น สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท

3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท

   3.1 อาณาเขตติดต่อสถานี

       การใช้ที่ดินในระยะ 100 ม.

       ทิศเหนือ สานักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร

       ทิศใต้ ถนนสิงห์บุรี/ชัยนาท

       ทิศตะวันออก ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์

       ทิศตะวันตก แปลงทดลองกรมวิชาการเกษตร