ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี
(KANCHANABURI METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ KANCHANABURI METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศกาญจนบุรี

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48450

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 450201

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 2/61 ถนนอู่ทอง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

       รหัสไปรษณีย์ 71000

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 622788 FAX 034 - 511284

   2.3 E-Mail s48450@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี

       ละติจูด 14° 01' 21.0'' องศาเหนือ

       ลองติจูด 99° 32' 9.0'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีจากระดับน้ำทะเล 27.53 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 130 กิโลเมตร

       - ห่างจาก สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 1 กิโลเมตร

       - ห่างจาก ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 4 กิโลเมตร

       - ห่างจาก แม่น้ำแคว (หน้าเมือง) 2 กิโลเมตร

       - ห่างจาก สะพานข้ามแม่น้ำแคว 4 กิโลเมตร

       - ห่างจาก สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 140 กิโลเมตร

  2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี