ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี
(LOPBURI METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ LOPBURI METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศลพบุรี

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48426

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 426201

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2481

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 267 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อ.เมือง จังหวัดลพบุรี

       รหัสไปรษณีย์ 15000

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 036 - 411098

       หมายเลขโทรสาร 036 - 411098

   2.3 E-Mail : s48426@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ : http://www.lopburi.tmd.go.th

   2.5 เนื้อที่ 4 ไร่ 32 ตารางวา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี

       ละติจูด 14° 47' 59 '' องศาเหนือ

       ลองติจูด 100° 37' 42'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรีจากระดับน้าทะเล (MSL) 9.998 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี ห่างจากตัวเมืองลพบุรี 1 กิโลเมตร

       - ห่างจากกลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาบัวชุม จังหวัดลพบุรี 102 กิโลเมตร

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.10 รายละเอียดที่ตั้งเดิม (ไม่มี)

   2.10.1 เลขประจาสถานีเดิม (WMO) 48426

   2.10.2 พิกัดสถานีตรวจอากาศลพบุรี ละติจูด - ลองติจูด -

   2.10.3 ความสูงของสถานีตรวจอากาศลพบุรีจากระดับน้าทะเล -

   2.10.4 ประเภทสถานี -

   2.10.5 ระยะอ้างอิง -

   2.10.6 ทำการตรวจสารประกอบ อะไรบ้าง

   2.10.7 เวลาที่ทำการตรวจ วัน เดือน ปี

   2.10.8 หมายเหตุ เปลี่ยนเฉพาะชื่อสถานี จากสถานีตรวจอากาศลพบุรี

          เป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2546 ตาแหน่งที่ตั้งเดิม

3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

   3.1 อาณาเขตติดต่อ

       ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนนารายณ์มหาราช และ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

       ทิศใต้ ติดต่อกับชุมชนอุตุนิยมวิทยา

       ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขลพบุรี

       ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลเมืองลพบุรี