ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี
( PHETCHABURI METEOROLOGICAL STATION )

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ PHETCHABURI METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศเพชรบุรี

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48465

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 01465201

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ถนนหาดเจ้าสาราญ ตำบลหาดเจ้าสาราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

       รหัสไปรษณีย์ 76100

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 478216

   2.3 E-Mail s48465@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ http://www.phet.tmd.go.th/

   2.5 เนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี

        ละติจูด 12° 39' 37.9'' องศาเหนือ

        ลองติจูด 100° 03' 28.4'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีจากระดับน้าทะเล 2.01 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

      - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากตัวอาเภอเมืองเพชรบุรี 20 กม.

      - ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70 กม.

      - ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 50 กม.

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 รายละเอียดที่ตั้งเดิม (ไม่มี)

  2.10.1 เลขประจาสถานีเดิม (WMO) 48465

  2.10.2 พิกัดสถานีตรวจอากาศเพชรบุรี ละติจูด - ลองติจูด -

  2.10.3 ความสูงของสถานีตรวจอากาศเพชรบุรีจากระดับน้าทะเล -

  2.10.4 ประเภทสถานี -

  2.10.5 ระยะอ้างอิง -

  2.10.6 ทาการตรวจสารประกอบ อะไรบ้าง

  2.10.7 เวลาที่ทาการตรวจ วัน เดือน ปี

  2.10.8 หมายเหตุ เปลี่ยนเฉพาะชื่อสถานี จากสถานีตรวจอากาศเพชรบุรี

         เป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี ตาแหน่งที่ตั้งเดิม

3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

  3.1 อาณาเขตติดต่อ

      ทิศเหนือ ติดกับที่ดินของเอกชน

      ทิศใต้ ติดกับทางสาธารณะ

      ทิศตะวันออก ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ ( ติดทะเลอ่าวไทย )

      ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินของสานักงานประปาเพชรบุรี

  3.2 สภาพภูมิประเทศ

      พื้นที่อยู่ติดชายทะเล