ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี
(PATHUMTHANI METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ PATHUMTHANI METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอากาศเกษตรคลองหลวง

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48419

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station)

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศเกษตร

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 มกราคม 2541

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

       รหัสไปรษณีย์ 12120

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290939

   2.3 E-Mail: s48419@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 14.5 ตารางวา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี

       ละติจูด14° 16' องศาเหนือ

       ลองติจูด100° 37' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาจากระดับน้าทะเล 6.00 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากตัวอาเภอเมืองปทุมธานี 30 กม.

       - ห่างจากสนามบินดอนเมือง กทม. 24 กม.

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานีอยู่ห่างสถานีขนส่งสายเหนือ 40 กม.

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งและอาณาเขต - จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่100 องศาตะวันออก

อยู่เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่

ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน)เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับอำเภอบางไทร อำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค และอำเภอวิหารแดง

          จังหวัดสระบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ อำเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ทิศใต้      ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอปากเกร็ด

          อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

                 3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

                    3.1 อาณาเขตติดต่อ

                        ทิศเหนือ ติดกับศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

                        ทิศใต้ ติดกับบ้านพักราชการศูนย์ฯ

                        ทิศตะวันออก ติดกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                        ทิศตะวันตก ติดกับคลองหนึ่ง