ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี
(SUPHANBURI METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ SUPHANBURI METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรี

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48425

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 425201

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2490

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
      
       รหัสไปรษณีย์ 72000

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3555-5242

   2.3 E-Mail s48425@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

       ละติจูด 14° 28' 00'' องศาเหนือ

       ลองติจูด 100° 08' 00'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรีจากระดับน้ำทะเล 7.226 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจาก ตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี(ไปทางตะวันตก) 4 กม.

       - ห่างจาก สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานอากาศเกษตรอู่ทอง 40 กม.

       - ห่างจาก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 11 กม.

       - ห่างจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 112 กม.

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.10 รายละเอียดที่ตั้งเดิม ที่ตั้งของสถานี (Location)

       เลขที่ 48 ง. ถนนประชาธิปไตย ต. ท่าพี่เลี้ยง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี

   2.10.1 เลขประจำสถานีเดิม (WMO) 48425

   2.10.2 พิกัดสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรี

          ละติจูด 14° 30' 00'' องศาเหนือ

          ลองติจูด 100° 08' 00'' องศาตะวันออก

   2.10.3 ความสูงของสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรีจากระดับน้ำทะเล 5.20 เมตร

   2.10.4 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   2.10.5 ระยะอ้างอิง ตรงข้ามวัดไชยนาวาสห่างศาลากลางเก่า(ปัจจุบัน คือ ที่ว่าการอำเภอเมือง 1 กม.

   2.10.6 ทำการตรวจสารประกอบ ทำการตรวจอากาศผิวพื้น 5 เวลา ตั้งแต่ 0700-1900 น.

   2.10.7 เวลาที่ทำการตรวจ วันที่ 1 ธันวาคม 2490

   2.10.8 หมายเหตุ ย้ายสถานีมาตั้ง ณ ตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2519  

          และเปลี่ยนชื่อสถานีจากสถานีตรวจอากาศสุพรรณบุรี เป็น สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

          จนถึงปัจจุบัน

3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

3.1 อาณาเขตติดต่อ

    ทิศเหนือ ติดกับ ถนนมาลัยแมน,ตรงข้ามสถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ระยะทาง 65 เมตร

    ทิศใต้ ติดกับ สถาบันพลศึกษาฯ ,โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 41 เมตร

    ทิศตะวันออก ติดกับ คลองวัดป่าเลไลยก์, ถนนสุพรรณบุรี-บางลี่ ระยะทาง 135 เมตร

    ทิศตะวันตก ติดกับ สำนักงานทหารผ่านศึกฯ, สถาบันพลศึกษา ฯ ระยะทาง 140 เมตร