ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ
(THONG PHA PHUM METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ THONG PHA PHUM METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอุตุนิยมวิทยาทองผาภูมิ

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48421

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 450401

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2509

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 38/3 หมู่ที่ 1 ถนนบุษปวานิช ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

       รหัสไปรษณีย์ 71180

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 599487

   2.3 E-Mail s48421@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ 3 งาน 84 ตารางวา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ

       ละติจูด 14° 44' 32'' องศาเหนือ

       ลองติจูด 98° 38' 10'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิจากระดับน้ำทะเล 97.36 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิห่างจากตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี 155 กม.

       - ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี 150 กม.

2. ที่ตั้งโดยสังเขปของที่ทำการสถานีฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาทองผาภูมิ