ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)

สถานีอากาศเกษตรอู่ทอง
(U-THONG AGROMETEOROLOGICAL STATION

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอากาศเกษตรอู่ทอง

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ U-THONG AGROMETEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอากาศเกษตรอู่ทอง

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48427

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 425301

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้นและตรวจอากาศเกษตร

   1.7 จัดตั้งสถานีฯ ปี 2509

   1.8 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2510

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ตั้งอยู่ใน สานักวิจัยและพัฒนาเกษตรสุพรรณบุรี

       เลขที่ 159 หมู่ที่ 10 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 035 - 553002

   2.3 E-Mail s48427@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ -

   2.6 พิกัดสถานีอากาศเกษตรอู่ทอง

       ละติจูด 14° 18' 18.8'' องศาเหนือ

       ลองติจูด 99° 51' 40.6'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีฯ จากระดับน้ำทะเล 6.685 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากตัวอำเภออู่ทอง 10 กม.

       - ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี 37 กม.

       - ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี 40 กม.

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาอู่ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.10 รายละเอียดที่ตั้งเดิม (ไม่มี)

    2.10.1 เลขประจาสถานีเดิม (WMO) -

    2.10.2 พิกัดสถานีตรวจอากาศ

           ละติจูด -

           ลองติจูด -

    2.10.3 ความสูงของสถานีฯจากระดับน้าทะเล -

    2.10.4 ประเภทสถานี -

    2.10.5 ระยะอ้างอิง -

    2.10.6 ทำการตรวจสารประกอบ อะไรบ้าง

    2.10.7 เวลาที่ทำการตรวจ วัน เดือน ปี

    2.10.8 หมายเหตุ

3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

    3.1 อาณาเขตติดต่อ

        ทิศเหนือ ติดถนนเรียบรั้ว

        ทิศใต้ ติดแปลงทดลองปลูกอ้อย

        ทิศตะวันออก ติดแปลงทดลองปลูกอ้อย

        ทิศตะวันตก ติดแปลงทดลองปลูกอ้อย

    3.2 สภาพภูมิประเทศ

        อยู่ในเขตชานเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน นอกเขตเทศบาลมีแปลงอ้อยของสานักวิจัยฯ

และของเกษตรกรล้อมรอบ

4. การตรวจอากาศ

        สถานีอากาศเกษตรอู่ทอง ทำการตรวจอากาศผิวพื้นทุกวัน วันละ 8 เวลา ทุก 3 ชั่วโมง

โดยจะทำการตรวจอากาศเวลา 01.00 , 04.00 , 07.00 , 10.00 , 13.00, 16.00 ,19.00 และ

22.00 น. และทำการตรวจอากาศตามคำสั่งของกรมอุตุนิยมวิทยาในกรณีพิเศษ