ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา
(PHANGNGA  METEOROLOGICAL  STATION)
..................................................

                                                                        อาคารที่ทำการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา
                                                                     
      1.รายละเอียดของสถานี
         1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา
         1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  PHANGNGA  METEOROLOGICAL  STATION
         1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศพังงา 
         1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48561
         1.5 เลขประจำสถานีฝน (LocaRain Station) 561201
         1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น(Surface) และแผ่นดินไหว (SEISMIC STATION)
         1.7 ระยะอ้างอิง (ระหว่างสถานีใกล้เคียง) ทิศใต้ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตรติดกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต, ทิศเหนือระยะทางประมาณ 275 กิโลเมตรติดกับสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
     2. ที่ตั้งของสถานี(Location)
         2.1 ที่อยู่  เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82190
         2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 076-486494  โทรสาร  076-486494                                   
         2.3 E-mail  s48561@metnet.tmd.go.th 
         2.4 เว็บไซต์ -
         2.5 เนื้อที่ 5 ร่
         2.6 พิกัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา
  ละติจูด     8°  41'  03''   เหนือ

 

ลองติจูด 98°  15'  08''   ตะวันออก
         2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเล 5.93  เมตร
         2.8 ระยะอ้างอิง
 

ทิศเหนือติดแสงสวรรค์รีสอร์ท

 

ทิศตะวันตกที่ดินแสงสวรรค์รีสอร์ท

 

ทิศตะวันออก ติดถนนเพชรเกษม

 

ทิศใต้ติดหมู่บ้านมอร์แกน

 
            

         2.9  แสดงแผนผังสถานี  และขอบเขตสถานี

                             

     3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment) อำเภอตะกั่วป่า มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ไม่ค่อยมีที่ราบ แม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำตะกั่วป่า ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน อำเภอตะกั่วป่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มที่ จึงทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปีนานถึงแปดเดือน จึงได้สมญานามว่า เมืองฝนแปดแดดสี่อำเภอตะกั่วป่ามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ไม่ค่อยมีที่ราบ แม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำตะกั่วป่า ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน อำเภอตะกั่วป่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มที่จึงทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปีนานถึงแปดเดือนจึงได้สมญานามว่า เมืองฝนแปดแดดสี่

         3.1 บริเวณโดยรอบสถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา

              อาณาเขตติดต่อ                
  ทิศเหนือ ติดกับอำเภอตะกั่วป่า ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร
  ทิศใต้    ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาหลัก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
  ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอกะปง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
  ทิศตะวันตก  ติดกับทะเลอันดามัน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

3.2  เงาของวัตถุ หรืออาคาร หรือต้นไม้ ตกกระทบบนสนามอุตุนิยมวิทยา

                            ฤดูฝน ประมาณ 16 พ.ค.- 15 ต.ค ไม่มีผลกระทบ
                            ฤดูหนาว ประมาณ 16 ต.ค.- 15 ก.พ. ไม่มีผลกระทบ
                            ฤดูร้อน ประมาณ 16 เม.ย.- 15 พ.ค. เงาของอาคารสำนักงานอุตุนิยาวิทยาจะตกกระทบทอดผ่านสนามอุตุนิยมวิทยาช่วงเวลา 15.00 น. จนถึงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า

     4. การตรวจอากาศ

        4.1   เริ่มทำการตรวจครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2548
        4.2 สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ทำการแผ่นดินไหวและทำการตรวจอากาศผิวพื้นตลอด 24 ชั่วโมง  รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  เข้ารหัสข่าวอากาศ  ส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทุก 3 ชั่วโมง  คือเวลา  01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  และ 22.00  น.

อ่านต่อ