ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
(PHUKET  METEOROLOGICAL  STATION)
..................................................

                                                                อาคารที่ทำการ สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
                                                                  
      1.รายละเอียดของสถานี
         1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
         1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  PHUKET  METEOROLOGICAL  STATION
         1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศภูเก็ต 
         1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48564
         1.5 เลขประจำสถานีฝน (LocaRain Station) 1564201 
         1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น(Surface)
         1.7  ระยะอ้างอิง  (ระหว่างสถานีใกล้เคียง) ห่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 30 กิโลเมตร
     2. ที่ตั้งของสถานี(Location)
         2.1 ที่อยู่  เลขที่ 156 ถนนถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
         2.2 หมายเลขโทรศัพท์  076-211494                                        
         2.3 E-mail  s48564@metnet.tmd.go.th 
         2.4 เว็บไซต์ -
         2.5 เนื้อที่  2  ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
         2.6 พิกัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต
  ละติจูด     07°  53'  00''   เหนือ

 

ลองติจูด   98°  24'  00''   ตะวันออก
         2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเล 1.83 เมตร
         2.8 แสดงแผนผังสถานี  และขอบเขตสถานี 
                             

     3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

         3.1 บริเวณโดยรอบสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต

              อาณาเขตติดต่อ                
  ทิศเหนือ ติดถนนถลาง
  ทิศใต้    ติดลำน้ำสาขาคลองบางใหญ่
  ทิศตะวันออก ติดที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต
  ทิศตะวันตก  ติดลำน้ำสาขาคลองบางใหญ่
        3.2  ลักษณะอากาศทั่วไปสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตรอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี

                            ฤดูฝน ประมาณ 16 พ.ค.- 15 ต.ค.
                            ฤดูหนาว ประมาณ 16 ต.ค.- 15 ก.พ.
                            ฤดูร้อน ประมาณ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.    
         

     4. การตรวจอากาศ

        4.1   เริ่มทำการตรวจครั้งแรกเมื่อ -
        4.2   สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ทำการตรวจอากาศผิวพื้นเพื่อการพยากรณ์อากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง และรวบรวมสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ความกดอากาศ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและ ความเร็วลม ชนิดและจำนวนเมฆ ทัศนวิสัย น้ำระเหย ฝน และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทุกชนิด เข้ารหัสข่าวอากาศส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทุก 3 ชั่วโมง ได้แก่เวลา 0000 0300 0600 09001200 1500 1800 และ2100 ตามเวลาสากล (UTC)

     5. เครื่องมือตรวจอากาศ
       5.1  สนามอุตุนิยมวิทยา ขนาด 8 x 8  เมตร

       

สนามอุตุนิยมวิทยา

ทิศเหนือ

ทิศใต้

ทิศตะวันตก

อ่านต่อ                                         ทิศตะวันออก