ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
(RANONG  METEOROLOGICAL  STATION)
..................................................

                                                                อาคารที่ทำการ สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
                                                                  
      1.รายละเอียดของสถานี
         1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
         1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  RANONG  METEOROLOGICAL  STATION
         1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศระนอง 
         1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48532
         1.5 เลขประจำสถานีฝน (LocaRain Station)  532201    
         1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น(Surface) และการบิน
     2. ที่ตั้งของสถานี(Location)
         2.1 ที่อยู่  เลขที่ 4/6 หมู่ 1 ถนนจัดสรรพัฒนา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง   จังหวัดระนอง   85000
         2.2 หมายเลขโทรศัพท์  077 - 811487                                            
         2.3 E-mail  s48532@metnet.tmd.go.th 
         2.4 เว็บไซต์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100001753224609
         2.5 เนื้อที่  5 ไร่ 1 งาน 56.4 ตารางวา
         2.6 พิกัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
  ละติจูด     09°  59'  00''   เหนือ

 

ลองติจูด   98°  37'  00''   ตะวันออก
         2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเล 6.17  เมตร
         2.8 ระยะอ้างอิง บริเวณรอบสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง  
  ห่างจากโรงพยาบาล                     1   กิโลเมตร
 

ห่างจากสถานี บ.ข.ส.ระนอง         0.5   กิโลเมตร      

  ห่างจากสนามบินระนอง               22  กิโลเมตร       
         2.9 แสดงแผนผังสถานี  และขอบเขตสถานี 
                             

     3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

         3.1 บริเวณโดยรอบสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองระนอง  อำเภอเมือง  จังหวัดระนองไปทางใต้เล็กน้อย  มีสถานที่ราชการและบ้านเรือนประชาชน ล้อมรอบ ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี  ระยะทาง 1 กิโลเมตร  ด้านตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร

              อาณาเขตติดต่อ                
  ทิศเหนือ จดบ้านพักนายอำเภอเมือง มีระยะทาง  10  เมตร
  ทิศใต้    จดบ้านพักประมงจังหวัด มีระยะทาง  10 เมตร
  ทิศตะวันออก จดถนนเพชรเกษม มีระยะทาง  200 เมตร
  ทิศตะวันตก  จดถนนจัดสรรพัฒนา มีระยะทาง   5  เมตร
        3.2  ลักษณะอากาศทั่วไปสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง

                            ฤดูฝน ประมาณ 16 พ.ค.- 15 ต.ค.
                            ฤดูหนาว ประมาณ 16 ต.ค.- 15 ก.พ.
                            ฤดูร้อน ประมาณ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.    
         

     4. การตรวจอากาศ

        4.1   เริ่มทำการตรวจครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 
        4.2   สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ทำการตรวจอากาศผิวพื้นตลอด 24 ชั่วโมง  รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  เข้ารหัสข่าวอากาศ  ส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทุก 3 ชั่วโมง  คือเวลา  01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  และ 22.00  น.

     5. เครื่องมือตรวจอากาศ

        5.1  สนามอุตุนิยมวิทยา ขนาด 15 x 15  เมตร

ทิศเหนือ

ทิศใต้

ทิศตะวันตก

อ่านต่อ                                  ทิศตะวันออก