ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
(SATUN  METEOROLOGICAL  STATION)
..................................................

                                                                       อาคารที่ทำการ สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
                                                                                                            
                                                                      
      1.รายละเอียดของสถานี
         1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
         1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  SATUN  METEOROLOGICAL  STATION
         1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศสตูล 
         1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48570
         1.5 เลขประจำสถานีฝน (LocaRain Station)  01570201 
         1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น(Surface)
     2. ที่ตั้งของสถานี(Location)
         2.1 ที่อยู่  เลขที่ 201 ถนนยนตราการ ตำบล คลองขุด   อำเภอ เมือง  จังหวัดสตูล   91000
         2.2 หมายเลขโทรศัพท์  074 - 712006                                         
         2.3 E-mail  s48570@metnet.tmd.go.th 
         2.4 เว็บไซต์  www.satun.tmd.go.th (ยังไม่ได้ทำ)
         2.5 เนื้อที่  5 ไร่  2  งาน  99  ตารางวา
         2.6 พิกัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
  ละติจูด     06°  09'  100''   เหนือ

 

ลองติจูด 100°  03'   00''   ตะวันออก
         2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเล 5 .96 เมตร
         2.8 ระยะอ้างอิง บริเวณรอบสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล  
  ห่างจากสถานี บ.ข.ส.สตูล  12  กิโลเมตร
 

ห่างจากสถานีท่าเรือตำมะลังสตูล   15   กิโลเมตร      

  ห่างจากสนมบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสถานี  112  กิโลเมตร       

แผนที่โดยสังเขป

 

         2.9 แสดงแผนผังสถานี  และขอบเขตสถานี 
                             

     3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

         3.1 บริเวณโดยรอบสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มีสถานที่ราชการล้อมรอบ

              อาณาเขตติดต่อ                
  ทิศเหนือ ติดกับหน่วยป้องกันรักษาป่าตำบลควนขัน
  ทิศใต้    ติดกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
  ทิศตะวันออก ติดกับกองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดสตูล
  ทิศตะวันตก  ติดกับกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่  436 จังหวัดสตูล
        3.2  ลักษณะอากาศทั่วไปสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

                            ฤดูฝน ประมาณ 16 พ.ค.- 15 ต.ค.
                            ฤดูหนาว ประมาณ 16 ต.ค.- 15 ก.พ.
                            ฤดูร้อน ประมาณ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.    
         

     4. การตรวจอากาศ

        4.1   เริ่มทำการตรวจครั้งแรกเมื่อ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2520
        4.2   สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ทำการตรวจอากาศผิวพื้นตลอด 24 ชั่วโมง รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เข้ารหัสข่าวอากาศ ส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทุก 3 ชั่วโมง คือเวลา 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 และ 22.00 น.

     5. เครื่องมือตรวจอากาศ
       5.1  สนามอุตุนิยมวิทยา ขนาด 15 x 15  เมตร

       

สนามอุตุนิยมวิทยา

ทิศเหนือ

ทิศใต้


ทิศตะวันตก


อ่านต่อ                                 ทิศตะวันออก