ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
SOUTHERN METEOROLOGICAL CENTER (WEST COAST)
..................................................

    
                                                                            อาคารที่ทำการ ศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก                                                             
                                                                              
      1.รายละเอียดของสถานี
         1.1 ชื่อภาษาไทย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
         1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ SOUTHERN METEOROLOGICAL CENTER (WEST COAST)
         1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต
         1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48565
         1.5 เลขประจำสถานีฝน (LocaRain Station) 564202
         1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น, ตรวจอากาจชั้นบน, ตรวจอากาศการบิน ตรวจอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ
         1.7 ระยะอ้างอิง(ระหว่างสถานีใกล้เคียง)
  - ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 32 กิโลเมตร
     2. ที่ตั้งของสถานี(Location)
         2.1 ที่อยู่  เลขที่ 221 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
         2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 076-328147, 076-               
         2.3 E-mail  s48565@metnet.tmd.go.th
         2.4 เว็บไซต์ http://www.phuketmet.tmd.go.th
         2.5 เนื้อที่  21  ไร่
         2.6 พิกัดสศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตัฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต
  ละติจูด     08°  06'  09.8''   เหนือ

 

ลองติจูด   98°  18'  39.3''   ตะวันออก

         2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเล  9.48 เมตร

         2.8 แสดงแผนผังสถานี  และขอบเขตสถานี 

                                 

         2.9 ระยะอ้างอิง บริเวณรอบสถานีอุตุนิยมวิทยา
                                

     3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

         3.1 สภาพภูมิประเทศ  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งอยู่ในเขต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ด้านตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน ระยะทางประมาณ 800 เมตร

              อาณาเขตติดต่อ                
  ทิศเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด, สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
  ทิศใต้ บ้านพักข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
  ทิศตะวันออก บ้านบ่อไทร
  ทิศตะวันตก อาคารจอดรถสนามบินนานาชาติภูเก็ต, อาคารสำนักงานการท่าอากาศยานไทย, ศูนย์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
        3.2  เงาของวัตถุ หรืออาคาร หรือต้นไม้ ตกกระทบบนสนามอุตุนิยมวิทยา
              ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งอยู่ด้านตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน ระยะทางประมาณ 800 เมตร ด้านตะวันออกเป็นหมู่บ้านและสวนยางพารา และด้านทิศตะวันตกจะมีเงาของอาคารที่จอดรถจำนวน 5 ชั้นของสนามบินนานาชาติภูเก็ตตกกระทบบนสนามอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลาประมาณ 17.00-18.00 น.
          ลักษณะอากาศทั่วไป เป็นแบบอากาศเขตศูนย์สูตร อากาศร้อนชื้นตลอดปี และเป็นเขตที่อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ มีลมพัดแรงเป็นช่วง ๆ เมฆมาก มีฝนตกชุกหนาแน่นและกระจาย โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 2,887.0 มิลลิเมตร จังหวัดระนองจะมีฝนตกมากที่สุด มีฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมงวัดได้ 460.9 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2513ฤดูร้อนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 21-23 องศาเซลเซียส และเคยวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 13.7 องศาเซลเซียสที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2499 ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 32-34 องศาเซลเซียส และเคยมีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ มีนาคม 2535   
         แบ่งตามฤดูกาล
            ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนธันวาคม - เดือนเมษายน
            ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - เดือนพฤศจิกายน
    4. การตรวจอากาศ
       4.1  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรกพ.ศ. 2532
       4.2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทำการตรวจอากาศผิวพื้นทุกวัน วันละ 8 เวลา ทุก 3 ชั่วโมง โดยทำการตรวจอากาศเวลา 01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น. และทำการตรวจอากาศตามคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาในกรณีพิเศษ
    5. เครื่องมือตรวจอากาศ
        สนามอุตุนิยมวิทยา
        
 

ทิศเหนือ     

 

ทิศตะวันตก

 

ทิศตะวันออก

 

ทิศใต้ อ่านต่อ