ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
(TRANG  METEOROLOGICAL  STATION)
..................................................

                                                                        อาคารที่ทำการ สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
                                                                                                            
                                                                        
      1.รายละเอียดของสถานี
         1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
         1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  TRANG  METEOROLOGICAL  STATION
         1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศตรัง
         1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48567
         1.5 เลขประจำสถานีฝน (LocaRain Station) -
         1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น(Surface)
 

 

ทิศเหนือ จากบริเวณบ้านพักของสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

 

ทิศตะวันตก

 

ทิศตะวันออก

     
         1.7 ระยะอ้างอิง (ระหว่างสถานีใกล้เคียง)
                         สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ อยู่ทางทิศเหนือ  ระยะทาง  120  กิโลเมตร
                         สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทาง  150  กิโลเมตร
                         สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง อยู่ทางทิศตะวันออก  ระยะทาง  80  กิโลเมตร
                         สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล อยู่ทางทิศใต้  ระยะทาง  142  กิโลเมตร
     2. ที่ตั้งของสถานี(Location)
         2.1 ที่อยู่  สถานีอุตุนิยมวิทยา  ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
         2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 075 572146  075225338                                     
         2.3 E-mail  s48567@metnet.tmd.go.th 
         2.4 เว็บไซต์ -
         2.5 เนื้อที่ 3 ร่
         2.6 พิกัดของสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
  ละติจูด     7°  31'  00''   เหนือ

 

ลองติจูด 99°  37'  00''   ตะวันออก
         2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเล 13.965   เมตร
         2.8 แผนผังสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
        
        2.9 ระยะอ้างอิง  ระยะทางห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง
                             หอวิทยุการบินตรัง  อยู่ทางทิศตะวันออก  ระยะทาง  150  เมตร
                             ท่าอากาศยานตรัง  อยู่ทางทิศตะวันตก  ระยะทาง  700  เมตร
                             ถนนตรัง-ปะเหลียน  อยู่ทางทิศตะวันออก  ระยะทาง  1000  เมตร
                             ศาลากลางจังหวัดตรัง  อยู่ทางทิศเหนือ  ระยะทาง  8  กิโลเมตร
                             สถานีรถไฟตรัง  อยู่ทางทิศเหนือ  ระยะทาง  8 กิโลเมตร
                             สถานีขนส่งจังหวัดตรัง  อยู่ทางทิศเหนือ  ระยะทาง  10 กิโลเมตร
                             สถานีรถไฟกันตัง  อยู่ทางทิศตะวันตก  ระยะทาง  25 กิโลเมตร
                             ท่าเรือปากเมง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทาง  45 กิโลเมตร
                             ท่าเรือตะเสะ  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทาง  54 กิโลเมตร
                             

     3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)สภาพภูมิประเทศจังหวัดตรังสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ราบมีจำนวนน้อย ทางทิศตะวันออก มีเทือกเขาบรรทัดยาวจากตอนเหนือจดตอนใต้ และเป็นแนวเขตแบ่งจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ทางทิศตะวันตกเป็นทะเลอันดามันยาวจากตอนเหนือจดตอนใต้ สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น และป่าชายเลนในพื้นที่ที่ติดกับทะเล มีพื้นที่เป็นเกาะจำนวน 46 เกาะ

         3.1 บริเวณโดยรอบสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง

              อาณาเขตติดต่อ                
  ทิศเหนือ จังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้    จังหวัดสตูล
  ทิศตะวันออก จังหวัดพัทลุง
  ทิศตะวันตก  ทะเลอันดามัน

         3.2  เงาของวัตถุ หรืออาคาร หรือต้นไม้ ตกกระทบบนสนามอุตุนิยมวิทยา

                            ฤดูฝน ประมาณ 16 พ.ค.- 15 ต.ค
                            ฤดูหนาว ประมาณ 16 ต.ค.- 15 ก.พ.
                            ฤดูร้อน ประมาณ 16 เม.ย.- 15 พ.ค. 

     4. การตรวจอากาศ

        4.1   เริ่มทำการตรวจครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 
        4.2   สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ทำการตรวจอากาศผิวพื้นตลอด 24 ชั่วโมง  รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  เข้ารหัสข่าวอากาศ  ส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทุก 3 ชั่วโมง  คือเวลา  01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  และ 22.00 น.  อ่านต่อ