ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา
   
    
      ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา(Meteorological Station Information, Metadata)  เพื่อศึกษาข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา  เครื่องมือตรวจอากาศแบบต่าง ๆ  สภาพภูมิประเทศ, สภาพแวดล้อมของสถานี, การตรวจอากาศ, ลักษณะทั่วไปของจังหวัด  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามที่  WMO กำหนด  และในปัจจุบันได้มีการพัฒนา Metadata  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ดังนั้น สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศ พร้อมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(ศล.) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ศบ.) และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก(ศต.) ได้บูรณาการร่วมกันจัดทำข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา  ปี 2558 รวม 36 สถานี เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตาม WMO
 
 
           
   
   
   
   
     
       
   
   
   
   
     
       
   
   
     
 
         
        
      ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยขน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรับให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                                      ขอขอบคุณอย่างสูง
                                                                                                                       กรมอุตุนิยมวิทยา
                                                                                                            
ติดต่อเรา