ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา
   
        ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา(Meteorological Station Information, Metadata)  เพื่อศึกษาข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือตรวจอากาศแบบต่างๆ  สภาพภูมิประเทศ, สภาพแวดล้อม,  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามที่  WMO กำหนด  และในปัจจุบันได้มีการพัฒนา Metadata  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล    ดังนั้น สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศ ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา  ปี 2554 รวม 29 สถานี เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตาม WMO