ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม
(NAKONPATHOM METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ NAKONPATHOM METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอากาศเกษตรกำแพงแสน

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48451

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 451301

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Agromet)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

       รหัสไปรษณีย์ 73140

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-1945

   2.3 E-Mail: s48451@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ 4 ไร่ (อาศัยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม

       ละติจูด 14° 01' 42.5'' องศาเหนือ

       ลองกิจูด 99° 58' 12.1'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมจากระดับน้ำทะเล 7.46 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม 38 กม.

       - สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมห่างจากกลุ่มงานอากาศเกษตรอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 45 กม.

       - สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมห่างจากโรงเรียนการบินกาแพงแสน 17 กม.

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(ตากฟ้า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม