ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์
(NAKHONSAWAN METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

    1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์

    1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ NAKHONSAWAN METEOROLOGICAL STATION

    1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศนครสวรรค์

    1.4 เลขประจาสถานี (WMO) 48400

    1.5 เลขประจาสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 400201

    1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

    1.7 เริ่มทาการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

    2.1 ที่อยู่ เลขที่ 36/13 หมู่ที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

    2.2 หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 056 - 255869 , 056-325034

    2.3 E-Mail s48400@metnet.tmd.go.th

    2.4 เว็ปไซต์ http://www.met-sawan.tmd.go.th

    2.5 เนื้อที่ 3 ไร่

    2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์

          ละติจูด 15° 40' 18.6'' องศาเหนือ

          ลองติจูด 100° 07' 56.5'' องศาตะวันออก

    2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์จากระดับน้าทะเล(MSL) 34.008 เมตร

    2.8 ระยะอ้างอิง

          - สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ 5 กม.

          - ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานอากาศเกษตรตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 90 กม.

          - สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์อยู่ในสนามบินนครสวรรค์

    2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์