ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี
(RATCHABURI METEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ RATCHABURI METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศเกษตรราชบุรี

   1.4 เลขประจาสถานี (WMO) 48464

   1.5 เลขประจาสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) -

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศเกษตร (Agromet)

   1.7 เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2534

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 106 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่างทอง อ.เมือง จังหวัดราชบุรี 70000

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 319681

       หมายเลขโทรสาร 032 - 319681

   2.3 E-Mail : s48464@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ : http://www.tmd.go.th

   2.5 เนื้อที่ 3 ไร่

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

       ละติจูด 13° 29' 23 '' องศาเหนือ

       ลองติจูด 99° 47' 32'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีจากระดับน้าทะเล (MSL) 9.011 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(ตากฟ้า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี