ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(ตากฟ้า)
NAKHONSAWAN(TAKFA) METEOROLOGICAL STATION

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (ตากฟ้า)

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ NAKHONSAWAN(TAKFA) METEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอากาศเกษตรตากฟ้า

   1.4 เลขประจาสถานี (WMO) 48401

   1.5 เลขประจาสถานีสถานีฝน (Local Rain Station)

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   1.7 เริ่มทาการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2509

       เริ่มทาการตรวจอากาศแห่งใหม่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2532

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลสุขสาราญ อ. ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60190

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 056 - 241447

   2.3 E-Mail s48401@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ -

   2.5 เนื้อที่ 1 ไร่

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(ตากฟ้า)

       ละติจูด 15° 20' 57.7'' องศาเหนือ

       ลองติจูด 100° 31' 49.1'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (ตากฟ้า) จากระดับน้าทะเล(MSL) 91.470 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(ตากฟ้า)ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ 90 กม.

       - สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(ตากฟ้า)อยู่ในศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์(ตากฟ้า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาตากฟ้า