observation bureau-โครงสร้าง
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เพื่อศึกษาข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยาเครื่องมือตรวจอากาศแบบต่างๆ
สภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง
ตามที่ WMO กำหนดและ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา Metadada ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

   ดังนั้น ตอ. พร้อม ศบ. ศล. และ ศต. ได้บูรณาการร่วมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
สถานีอุตุนิยมวิทยาปี 2558 รวม 38 สถานีฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลตาม WMO กำหนด

 
   ความคิดเห็นและข้อแสดงแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการ
ให้บริการ

 
    เมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศจัด โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง“การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดแก่ข้าราชการสังกัด ตอ. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ" โดยมี นายประสพชัย เพ่งผล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายบุรินทร์ เวชบรรเทิง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฎบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี
     โดยที่การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมของสำนักตรวจและเฝ้าระวัง
สภาวะอากาศอีกทั้งยังเพื่อจัดทำแผนการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนงานใน
สังกัดสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศให้สอดคล้องกับภารกิจ และมีทิศทางเดียวกันกับการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ และผลักดันให้เกิดค่านิยมการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงานของบุคลากร
ในสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ อีกด้วย


สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ แสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ด้านวิชาการ  ดร.สงกรานต์  อักษร
สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักฯ ผส.ประสพชัย เพ่งผล


   

 

 

  

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

free html visitor counters

 

 

 

 

ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์©2011 กรมอุตุนิยมวิทยา
สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 4353 ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร/fax. 0-2399-4548 e-mail: observation@metnet.tmd.go.th

กำลังพัฒนาและปรับปรุงชั่วคราวค่ะ