ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (SAKAEO METEOROLOGICAL STATION)

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ  SAKAEO METEOROLOGICAL STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีตรวจอากาศอรัญประเทศ
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48462
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station)  440201
        1.6  ประเภทสถานีตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2487

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่ เลขที่ 3 ถนนสันติภาพ ตำบลอรัญประเทศ
                   อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์    037 - 231162      
        2.3  E-Mail   s48462@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    1 ไร่ 2 งาน - ตารางวา
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว     ละติจูด           13° 42' 00''      องศาเหนือ
                                                      ลองติจูด        102° 35' 00''      องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้วจากระดับน้าทะเล 47.00 เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
              - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากตัวอำเภอเมืองสระแก้ว 50.0 กม.
              - ห่างจากสถานีกลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว 60.0 กม.
              - ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 47.0 กม.

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว