ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (CHONBURI  METEOROLOGICAL  STATION)

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี  
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ  CHONBURI  METEOROLOGICAL  STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีตรวจอากาศชลบุรี
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48459
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station)  459201
        1.6  ประเภทสถานีตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2487

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่     เลขที่  44 - 45  หมู่ที่ 4  ถนนวชิรปราการ  ตำบลบ้านสวน  
               อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20000 
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์      038 - 282245   FAX  038 - 282245           
        2.3  E-Mail   s48459@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    1  ไร่  1  งาน 87 ตารางวา   
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี     ละติจูด           13°   22' 00''      องศาเหนือ
                                                   ลองติจูด        100°   59' 00''      องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีจากระดับน้ำทะเล  2.48  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               -   สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ         65   กม.
               -   ห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี             ประมาณ         2.5   กม.
               -   ไกลชายฝั่งทะเลบางแสน                      ประมาณ       15.0   กม.
               -   ห่างจากโรงพยาบาลชลบุรี                    ประมาณ       950   เมตร

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี