ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้วยโป่ง
(HUAYPONG METEOROLOGICAL STATION)

 

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  ภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้วยโป่ง 
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ  HUAYPONG  METEOROLOGICAL  STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีอากาศเกษตรห้วยโป่ง
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48479
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 478301
        1.6  ประเภทสถานี   ตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก -

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่ อาคารภายในศูนย์วิจัยพืชไร่ห้วยโป่ง เลขที่ 320 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง
                    อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 211500
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 681701          
        2.3  E-Mail   s48479@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    สถานีตั้งอยู่ภายใน ศูนย์วิจัยพืชไร่ห้วยโป่ง เลขที่ 320 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง
                        อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง   ละติจูด 12° 44' 00'' องศาเหนือ
                                                   ลองติจูด 10° 08' 00'' องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่งจากระดับน้ำทะเล  43.00  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               - สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากตัวอาเภอเมืองระยอง ประมาณ 25.0 กม.
               - ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง จังหวัดระยอง ประมาณ 35.0 กม.
               - ห่างจากหมวดการทางระยองที่ 2 ประมาณ 3.0 กม.
               - ห่างจากโรงเรียนสารพัดช่างระยอง ประมาณ 2.2 กม

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง กลุ่มงานอากาศเกษตรห้วยโป่ง