ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี
(KABINBURI METEOROLOGICAL STATION)

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี)

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี)
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ  KABIN BURI METEOROLOGICAL STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48439
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station)  430401
        1.6  ประเภทสถานีตรวจอากาศผิวพื้น (Surface) และระดับน้า
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่     เลขที่ 77 ถนนสุวรรณศร 2 ตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์      037 - 281115      
        2.3  E-Mail   s48439@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    4 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา  
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทร์บุรี     ละติจูด           13° 59' 09.3''      องศาเหนือ
                                                        ลองติจูด        101° 42' 16.4''      องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทร์บุรีจากระดับน้าทะเล 10.555 เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               - ห่างจากที่ทาการที่ดินอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 50.0 เมตร
               - ห่างสานักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 2.50 กม.
               - ห่างที่ทาการประปากบินทร์บุรี ประมาณ 900 เมตร
               - ห่างสถานีรถไฟกบินทร์บุรี ประมาณ 5.0 กม.

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทร์บุรี