ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
(PRACHIN BURI METEOROLOGICAL STATION)

 

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  ภาษาไทย  สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ  PRACHIN BURI METEOROLOGICAL STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีตรวจอากาศปราจีนบุรี
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48430
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 430201
        1.6  ประเภทสถานี   ตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2490

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่ สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
                    อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์  037 - 211064       
        2.3  E-Mail  s48430@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  WWW.PRACHIN.TMD.GO.TH
        2.5  เนื้อที่    1 ไร่ 1 งาน
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว    ละติจูด 14° 03' 30.3'' องศาเหนือ
                                                    ลองติจูด 101° 22' 09.5'' องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรีจากระดับน้ำทะเล  4.15  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               - ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองปราจีนบุรี 500 เมตร
               - ห่างจากศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี 1.00 กม.
               - ห่างจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 1.50 กม.
               - ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวังปราจีนบุรี 1.50 กม.

2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี