ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว
(SAKAEO METEOROLOGICAL STATION)

 

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  ภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว)
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ  SAKAEO METEOROLOGICAL STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48440
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 440401
        1.6  ประเภทสถานี   ตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface) และระดับน้า
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 21 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์  037 - 258022         
        2.3  E-Mail  s48440@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    3 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว    ละติจูด 13° 47' 20'' องศาเหนือ
                                                    ลองติจูด 102° 02' 05'' องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้วจากระดับน้ำทะเล  42.297  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
              - อยู่ห่างจากอาเภอเมืองสระแก้ว ประมาณ 6 กม.
              - อยู่ห่างจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาอรัญประเทศ ประมาณ 50 กม.
              - อยู่ห่างจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว ประมาณ 50 กม.

2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทาการสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว
(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว)