observation bureau-วิชาการ
 
 
 
ผลงานวิชาการ 2560
คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง "การตรวจอากาศชั้นบน(UPPER AIR)
Standard Operating Procedure : SOP
ผลงานวิชาการ 2558
คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง "การตรวจวัดปริมาณน้ำค้างแบบ ดูดีวานี(Duvdevani Dewgauge)
Standard Operating Procedure : SOP
รหัส : WP-ตอ-03-13
ผลงานวิชาการ 2557
คู่มือ “มาตรฐานการตรวจอากาศ
เรื่อง  การวัดความชื้นของดิน
 
        การวัดองค์ประกอบของบรรยากาศ
   

ผลงานวิชาการ 2556


คู่มือ “มาตรฐานการตรวจอากาศ” เล่มที่ 3
บทที่  5 การตรวจวัดโอโซน
บทที่  4 การวัดน้ำระเหย
บทที่ 
3 การวัดความชื้น
คู่มือ “มาตรฐานการตรวจอากาศ” เล่มที่ 3 รวม 2 บท
บทที่  1 การวัดค่าของอุณหภูมิ
บทที่  2 การตรวจวัดรังสี

ผลงานวิชาการ 2555

คู่มือ “มาตรฐานการตรวจอากาศ” เล่มที่ 2 รวม 2 บท
บทที่ 4 การตรวจลมชั้นบน

บทที่ 5 การตรวจวัดความยาวนานของแสงแดด

                        

                            การตรวจพายุฟ้าคะนอง


แบบทดสอบความรู้เรื่องเมฆ
คู่มือ “มาตรฐานการตรวจอากาศ” เล่มที่ 2 รวม 3 บท เรื่อง
บทที่ 1 กล่าวโดยทั่วไป
บทที่ 2 สภาพอากาศปัจจุบันและที่แล้วมา สถานะของพื้นดิน
บทที่ 3 การวัดความกดอากาศ อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศชั้นบน

 


ผลงานวิชาการ 2554


แผนสำรองฉุกเฉินในการปฏิบัติงานการตรวจอากาศผิวพื้น
ตารางหักแก้LAMBRECHT  รุ่น 610
ตารางหักแก้ LAMBRECHT รุ่น 5,6
ตารางหักแก้ THEIS
สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ
ตารางอุณหภูมิจุดน้ำค้างและความชื้นสัมพัทธ์


คู่มือ "มาตรฐานการตรวจอากาศ" ฉบับที่ 2 รวมเรื่องไว้ 2 บท คือ
บทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการเฝ้าติดตามเมฆ
บทที่ 5 ว่าด้วยเรื่องความกดอากาศคู่มือ"มาตรฐานการตรวจอากาศ" ฉบับที่ 1 รวมเรื่องไว้ 3 บท
บทที่ 1 ด้วยกันคือการวัดลมผิวพื้น
บทที่ 2 การตรวจวัดปริมาณหยาดน้ำฟ้า
บทที่ 3 การตรวจทัศนวิสัยคู่มือ การปฏิบัติงานการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา